CTO CHACHURA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000545498
Numer REGON: 360856009
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406256/22/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTO CHACHURA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. 1 MAJA nr domu 37 kod pocztowy 90-739 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.02.2015R. NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE REP. A. NR 295/20152015-02-24 do dziś
209.06.2017R., REP. A NR 2477/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: PAR. 6-8 UMOWY SPÓŁKI2017-07-07 do dziś
313.02.2018R. REP. A NR 474/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY EWA MAJKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MORAWIEC, PL. ŚRENIAWITÓW 6/3, 35-032 RZESZÓW, ZMIENIONO PR. 6.2018-02-23 do dziś
411.07.2018R., REP. A NR 405/2018, NOTARIUSZ EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA EWA MAJKA, ANNA PASTERZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W RZESZOWIE AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 34/U2; ZMIENIONO PAR. 3 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2018-12-31 do dziś
529.04.2021, REPERTORIUM A NUMER 1028/2021, NOTARIUSZ EWELINA LEJA-SZOSTAK KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE- DODANO DO §9 UST. 4 I 5. UCHYLONO TREŚĆ §2, §7, §8 UST. 2, §9, §10 UST. 2, §14 UST. 2, UST. 3 I NADANO IM NOWE BRZMIENIA.2021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHACHURA2021-09-30 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ PIOTR2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECHOWSKA2021-09-30 do dziś
2. ImionaMARIA JADWIGA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASOV2021-09-30 do dziś
2. ImionaANTON2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3607150592021-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000542185 2021-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2021-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁ2021-09-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁ2021-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ CTO PROPERTIES SPÓŁKA Z O.O. REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU BARTŁOMIEJ CHACHURA - CZŁONEK ZARZĄDU MARIA JADWIGA OLECHOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU ANTON TARASOV2015-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECHOWSKA2021-09-30 do dziś
2. ImionaMARIA JADWIGA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHACHURA2021-09-30 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ PIOTR2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASOV2021-09-30 do dziś
2. ImionaANTON2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-24 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-02-24 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-24 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-24 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-02-24 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-02-24 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-24 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-24 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-24 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2016 okres OD 24.02.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
7data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów