BONOBO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000545302
Numer REGON: 360885465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-25
Sygnatura akt[RDF/409638/22/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONOBO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIWOWARSKA nr domu 18 kod pocztowy 93-427 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.02.2015 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 320/20152015-02-26 do dziś
226.04.2019R. REP. A NR 1392/2019 NOTARIUSZ Z.NIEDŹWIEDŹ Z KN WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO PARGRAF 10.2019-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZEJEWSKI2015-02-26 do dziś
2. ImionaKAMIL BARTŁOMIEJ2015-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 670000,00 ZŁ2016-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego670000,00 ZŁ2016-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYSZEWSKI2019-05-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2019-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZEJEWSKI2015-07-23 do dziś
2. ImionaKAMIL BARTŁOMIEJ2015-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2015-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-26 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-02-26 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-26 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-26 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-02-26 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-26 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-02-26 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-02-26 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-02-26 do dziś
1043 31 Z TYNKOWANIE2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2016 okres OD 13.02.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
3data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
4data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
5data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.02.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów