HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000544932
Numer REGON: 360849156
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[RDF/373501/22/696]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZTURMOWA nr domu 2A kod pocztowy 02-678 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2015 R., NOTARIUSZ AGATA BŁAŻKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 404/20152015-02-20 do dziś
222.06.2015, REP. A NR 7544/2015, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 I § 16 UMOWY SPÓŁKI2015-07-31 do dziś
330.11.2016, REP. A 13296/2015, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 UST.1 ORAZ § 8 UST.5 UMOWY SPÓŁKI2017-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEWLETT-PACKARD THE HAGUE B.V.2015-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.118.000,00 ZŁ2020-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1120000,00 ZŁ2020-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2015-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOCKI2019-02-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2019-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2019-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKI2017-02-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-02-20 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-02-20 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-02-20 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-02-20 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-20 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-02-20 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-02-20 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2015-02-20 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-20 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2016 okres OD 28.01.2015 DO 31.10.20152016-05-31 do dziś
2data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-05 do dziś
3data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-07 do dziś
4data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-20 do dziś
5data złożenia 22.04.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-04-22 do dziś
6data złożenia 15.02.2021 okres OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-02-15 do dziś
7data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.11.2020 DO 31.10.20212022-03-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-05 do dziś
2OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-07 do dziś
3OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-20 do dziś
4OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-04-22 do dziś
5OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-02-15 do dziś
6OD 01.11.2020 DO 31.10.20212022-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.01.2015 DO 31.10.20152016-05-31 do dziś
2OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-05 do dziś
3OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-07 do dziś
4OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-21 do dziś
5OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-04-22 do dziś
6OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-02-15 do dziś
7OD 01.11.2020 DO 31.10.20212022-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.01.2015 DO 31.10.20152016-05-31 do dziś
2OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-05 do dziś
3OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-07 do dziś
4OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-20 do dziś
5OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-04-22 do dziś
6OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-02-15 do dziś
7OD 01.11.2020 DO 31.10.20212022-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2015-07-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI HEWLETT-PACKARD POLSKA SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 1 KSH (PODZIAŁ PRZEZ PRZEJĘCIE) NA SPÓŁKI HP INC POLSKA SP. Z O.O. I HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SP. Z O.O. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HEWLETT-PACKARD POLSKA SP. Z O.O. Z 22 CZERWCA 2015 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 7539/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA ŁUSZCZAKA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BOYA-ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK. 26 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HP INC POLSKA SP. Z O.O. Z 22 CZERWCA 2015 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 7549/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA ŁUSZCZAKA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BOYA-ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK. 26 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SP. Z O.O. Z 22 CZERWCA 2015 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 7544/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA ŁUSZCZAKA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BOYA-ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK. 262015-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2017-01-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE, W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 § 1 PKT 4 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ ENTERPRISE SERVICES POLSKA SP. Z O.O. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SP. Z O.O. Z 30 LISTOPADA 2016 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 13296/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA ŁUSZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENTERPRISE SERVICES POLSKA SP. Z O.O. Z 30 LISTOPADA 2016 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 13291/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA ŁUSZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2017-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów