HF TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000544853
Numer REGON: 147420923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2016-08-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/48334/16/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147420923 NIP 52525952192015-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHF TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZIMNA nr domu 2 nr lokalu 27 kod pocztowy 00-138 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REP. A NR 5345/2014, 16.09.2014 R., ASESOR NOTARIALNY MILENA GĄSIORKIEWICZ, ZASTĘPCA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACK DIAMOND FUND SPÓŁKA AKCYJNA2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1463175542015-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000434306 2015-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2015-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DOKONYWANE JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPKO2015-02-23 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2015-02-23 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWALICKI2015-02-23 do dziś
2. ImionaROBERT2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-23 do dziś
21. NazwiskoRULKA2015-02-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-23 do dziś
31. NazwiskoPECYNA2015-02-23 do dziś
2. ImionaOSKAR2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-23 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-23 do dziś
377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-02-23 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-23 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-02-23 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-23 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-23 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-23 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-02-23 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2016 okres OD 16.09.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.09.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów