MERIDIANI PLANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000544707
Numer REGON: 360892904
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-04-02
Sygnatura akt[RDF/374661/22/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMERIDIANI PLANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. MEŁGIEWSKA nr domu 74 nr lokalu 200 kod pocztowy 20-234 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2015 R.2015-02-27 do dziś
226.07.2018 R., REP. A NR 6316/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK - DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA OD § 1 DO § 16, UCHYLENIE § 172018-09-12 do dziś
325.02.2021R., REP. A NR 2835/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI.2021-03-11 do dziś
414.04.2021 R., REP. A NR 4866/2021 NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH DOMARADZKI, AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KRAKOWIE, ZMIANA §4 UMOWY.2021-05-24 do dziś
517.12.2021R., REP. A NR 7568/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA KUNECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2022-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVLASENKO2022-03-03 do dziś
2. ImionaYULIIA2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2022-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVLASENKO2022-03-03 do dziś
2. ImionaIHOR2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVLASENKO2022-03-03 do dziś
2. ImionaYULIIA2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAVRYLOV2018-09-12 do dziś
2. ImionaPAVLO2018-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-27 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-02-27 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-02-27 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-02-27 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-02-27 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-02-27 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-27 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-03-11 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.09.2016 okres OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
2data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-22 do dziś
3data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
4data złożenia 05.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-05 do dziś
5data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-25 do dziś
6data złożenia 02.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów