DOCWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000544600
Numer REGON: 360697440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224090/20/682]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3606974402015-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 80/82 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-02-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@DOCWAY.PL2015-02-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOCWAY.PL2015-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2015 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK PIWKO, KANCELARIA NOTARIALNA: MAGDALENA KOROBOWICZ „KANCELARIA NOTARIALNA”, 02-070 WARSZAWA, UL. SOLARIEGO 4, REP. A NR 281/20152015-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODKOWSKI2015-02-23 do dziś
2. ImionaADAM KAROL2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały949 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁ2015-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODKOWSKI2015-02-23 do dziś
2. ImionaADAM KAROL2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-23 do dziś
278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-02-23 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-02-23 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-02-23 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-02-23 do dziś
626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-02-23 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-02-23 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-02-23 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-02-23 do dziś
1077 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 13.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów