BOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000544562
Numer REGON: 360830493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-12-16
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/10599/20/12]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2019-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GDAŃSKA nr domu 160 kod pocztowy 85-674 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2019-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.20152015-02-19 do dziś
217.04.2019 R., REP. A NR 3424/2019, DAWID ROGALA W ZASTĘPSTWIE NOTARIUSZ MONIKI GUTMAŃSKIEJ-PAWŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA BRZMIENIA: §3 ORAZ §9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2019-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA2015-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3408733022015-04-15 do dziś
4. Numer KRS0000411156 2015-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2015-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNY2015-04-15 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ RUDOLF2015-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2015-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-19 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-19 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-19 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-19 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-19 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-02-19 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-02-19 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-19 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-19 do dziś
1082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2016 okres OD 19.02.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.02.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.02.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2020-12-16 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 492 § 1 PKT 1) ORAZ ART. 498 I NAST. K.S.H. TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU BOTE SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA VIVID GAMES S.A. (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) - ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE. POŁĄCZENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE W TRYBIE UPROSZCZONYM OKREŚLONYM W ART. 516 § 6 K.S.H., W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE BOTE SP. Z O.O. JEST SPÓŁKĄ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZGODNIE Z BRZMIENIEM ART. 515 § 1 KSH, TJ. Z UWAGI NA FAKT, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA WSZYSTKIE UDZIAŁY W BOTE SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM NIE DOKONANO ZMIAN W STATUCIE VIVID GAMES S.A. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. W DNIU 2 GRUDNIA 2020 ORAZ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE BOTE SP. Z O.O. W DNIU 2 GRUDNIA 2020. DOKŁADNY OPIS SPOSOBU POŁĄCZENIA ZOSTAŁ ZAWARTY W PLANIE POŁĄCZENIA UZGODNIONYM I PODPISANYM PRZEZ ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI W DNIU 11 WRZEŚNIA 2020, KTÓRY STANOWI ZAŁĄCZNIK DO W/W UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA I WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.2020-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów