EMPRESA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000544425
Numer REGON: 360843627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57021/20/577]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRESA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.08.2014, NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY MICKIEWICZA 130/5 W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 4516/20142015-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA ROZWOJU BIZNESU EMPRESA2015-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3214856642015-02-20 do dziś
4. Numer KRS0000497954 2015-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH2015-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM Z ZASTRZEŻENIEM PAR. 20 PKT 5 UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY MÓWI ŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ ZOSTAĆ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2015-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-20 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-20 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-20 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-02-20 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-02-20 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-02-20 do dziś
793 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2015-02-20 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-26 do dziś
3data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
4data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów