DOBIESZCZYZNA 800 KV GAWLAK-MIKUDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000544211
Numer REGON: 301376270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-07-10
Sygnatura akt[RDF/152409/19/666]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBIESZCZYZNA 800 KV GAWLAK-MIKUDA SPÓŁKA JAWNA2015-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2015-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica UL. MROWCE nr domu 21A kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2015-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 17.12.2014 R.2015-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-02-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOBIESZCZYZNA 800 KV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM Z DNIA 17.12.2014 R. ZAWARTA W PROTOKOLE NOTARIALNYM REP. A NR 5536/2014. SPORZĄDZONO PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ, PODDANY BADANIU BIEGŁEGO REWIDENTA NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SĄDU Z DNIA 02.10.2014 R., SYGN. AKT KR.XII NS-REJ. KRS 18871/14/044. ZA PRZEKSZTAŁCENIEM OPOWIEDZIELI SIĘ WSZYSCY WSPÓLNICY, KTÓRZY TEŻ PRZYSTĄPILI DO SPÓŁKI JAWNEJ.2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOBIESZCZYZNA 800 KV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-02-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000350270 2015-02-18 do dziś
5. Numer REGON3013762702015-02-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLAK MIKUDA2015-02-18 do dziś
2. ImionaJAN2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLAK MIKUDA2015-02-18 do dziś
2. ImionaZOFIA2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE.2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLAK MIKUDA2015-02-18 do dziś
2. ImionaJAN2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLAK MIKUDA2015-02-18 do dziś
2. ImionaZOFIA2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-18 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-18 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-18 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-18 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-18 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-02-18 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-02-18 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-18 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-02-18 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów