CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000544134
Numer REGON: 360814844
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/543850/23/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2016-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. KAZIMIERZA BARTLA nr domu 3 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2017-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2014 R., NOTARIUSZ ALICJA JANUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REP. A NR 3414/20142015-02-18 do dziś
224.11.2015 R. - REP.A NR 3703/2015, NOTARIUSZ GRAŻYNA DERLAGA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE - ZMIENIONO: §1 UST.1; §1 UST.2; §2; §5 UST.12016-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABUZ2015-10-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JÓZEF2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMORAWSKI2015-02-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-18 do dziś
21. NazwiskoBĄCZEK2015-02-18 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2015-02-18 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-02-18 do dziś
346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-02-18 do dziś
446 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-02-18 do dziś
547 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-18 do dziś
649 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-02-18 do dziś
752 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-02-18 do dziś
868 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-18 do dziś
901 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2016-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2016-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
4data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
6data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-15 do dziś
7data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-15 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.11.2018 R. PRZYCZYNĄ ROZWIĄZANIA SPÓŁKI JEST PODJĘCIE STOSOWNEJ UCHWAŁY PRZEZ WSPÓLNIKA SPÓŁKI, NOTARIUSZ GRAŻYNA DERLĄGA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, Z DNIA 30.11.2018 R., REP. A NR 3021/2018,2019-05-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU KILKU LIKWIDATORÓW, SĄ ONI UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE2019-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHEROK2019-05-17 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ŁUKASZ2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.11.2018 R. PRZYCZYNĄ ROZWIĄZANIA SPÓŁKI JEST PODJĘCIE STOSOWNEJ UCHWAŁY PRZEZ WSPÓLNIKA SPÓŁKI, NOTARIUSZ GRAŻYNA DERLĄGA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, Z DNIA 30.11.2018 R., REP. A NR 3021/2018,2019-05-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów