ENERGIA GOWARCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000544106
Numer REGON: 260796010
Numer NIP: 6572915330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/2460/22/480]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260796010 NIP 65729153302015-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA GOWARCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2022-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 25-004 poczta KIELCE kraj POLSKA 2022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.08.2014 R., REP. A 4020/2014, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. KOZIA 3.2015-02-17 do dziś
205.03.2022 R., REP. A NR 1723/2022, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH PRZY UL. KOZIEJ 3, ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 9 UST. 1.2022-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKTOROWICZ2015-02-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2015-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2020-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORACZEWSKI2015-02-17 do dziś
2. ImionaJAN JACEK2015-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ2022-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKTOROWICZ2015-02-17 do dziś
2. ImionaANTONI BOGDAN2015-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2020-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWALIŃSKI2022-07-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2022-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2015-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORACZEWSKI2015-02-17 do dziś
2. ImionaJAN JACEK2015-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHWALIŃSKI2022-07-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-17 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-17 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-17 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-17 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-02-17 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-17 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-17 do dziś
868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-02-17 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-17 do dziś
1071 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 11.08.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-30 do dziś
6data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
7data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.08.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.08.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów