EMPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000543970
Numer REGON: 360809783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307633/21/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2015-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. NOWA KRĘPA nr domu 117 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2015-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 05.02.2015R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANA KRÓLAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 556/20152015-02-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.12.2015R., JAKUB KRÓLAK ZASTĘPCA NOTARIALNY NOATRIUSZA JANA KRÓLAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 6598/2015 - ZMIENIONO: §7 UMOWY SPÓŁKI2016-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREK-LISEWSKA2015-02-18 do dziś
2. ImionaANNA2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-02-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2015-02-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2015-02-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISEWSKI2015-02-18 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW DARIUSZ2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-02-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2015-02-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2015-02-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EMPOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3602280172015-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000533537 2015-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA „EMPOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.2015-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„EMPOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3602280172015-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000533537 2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-18 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-02-18 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-02-18 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-02-18 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-18 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-18 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-02-18 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-18 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2015-02-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
3data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów