EKOSTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000543950
Numer REGON: 360797732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-04-07
Sygnatura akt[RDF/196360/20/401]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKOSTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2015-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 95 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2015-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASTUTUS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W REDZIE2015-06-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina REDA miejscowość REDA2015-06-24 do dziś
3. Adresmiejscowość REDA ulica UL. OBWODOWA nr domu 66 kod pocztowy 84-240 poczta REDA kraj POLSKA 2015-06-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2014 R., NOTARIUSZ KAROLINA DETTLAFF,KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA DETTLAFF, AGATA ILLES - NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 4396/2014 30.01.2015 R., NOTARIUSZ KAROLINA DETTLAFF, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA DETTLAFF, AGATA ILLES - NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 430/2015, ZMIANA PARAGRAFU 92015-02-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 1757/2016 SPORZĄDZONY W DNIU 05.05.2016R. NOTARIUSZ KAROLINA DETLAF. KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA DETLAF, AGATA ILLES S.C. W REDZIE ZMIENIONO PAR.2 UMOWY UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2016-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYN2015-02-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ADAM2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN2015-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYN2015-02-16 do dziś
2. ImionaIWONA DOROTA2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN2015-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYN2015-02-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ADAM2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-02-16 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-02-16 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-16 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-16 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-16 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-02-16 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-16 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-16 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-02-16 do dziś
1052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 18.12.2014 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
5data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2014 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.12.2014 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów