ARTMED MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000543895
Numer REGON: 360815861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-10-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/36310/17/93]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMED MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu 145 nr lokalu 1/ B113 kod pocztowy 00-453 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2015 ROKU, NOTARIUSZ JOLANTA TERESA DEMCZYSZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE ULICA WĄSKA 9, REPERTORIUM A NUMER 423/20152015-02-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY WSPORZĄDZONY W DNIU 28.07.2017 R., PRZED ALDONĄ CZAMARSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1472/2017, USTALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2017-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUU2017-10-02 do dziś
2. ImionaVAN HOI2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2017-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGO LE2017-10-02 do dziś
2. ImionaMINH2017-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁ2017-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGO LE2017-10-02 do dziś
2. ImionaMINH2017-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-16 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-16 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-16 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2017-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-10-02 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-10-02 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-10-02 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-10-02 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-10-02 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2016 okres OD 29.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów