HIBNERYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000543779
Numer REGON: 360809620
Numer NIP: 8222349345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[RDF/156362/19/185]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIBNERYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina DOBRE miejscowość DOBRE2016-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 9A kod pocztowy 05-307 poczta DOBRE kraj POLSKA 2016-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHIBNERYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM2016-12-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI2016-12-27 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ulica UL. ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu 13 kod pocztowy 27-400 poczta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI kraj POLSKA 2016-12-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.2015 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 37, REP. A NR 1211/2015.2015-02-16 do dziś
227.06.2016R., REPERTORIUM A NR 5547/2016, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 4 UST. 12016-07-08 do dziś
304.10.2016 R. - REP. A 9920/2016, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: §4 UST. 1.2016-12-27 do dziś
417.01.2019 R., REP. A NR 205/2019, PRZED NOTARIUSZ JOLANTĄ GARDOCKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 37; ZMIANA § 32019-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIBNERYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606491802015-02-16 do dziś
4. Numer KRS0000538950 2015-02-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTUKIERT2015-02-16 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ŁUKASZ2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej24.000 ZŁ2015-02-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24.000 ZŁ2015-02-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24.000 ZŁ2015-02-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE, TO JEST HIBNERYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANĄ SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU PRZEMYSŁAWA ŁUKASZA SZTUKIERTA (PESEL 73101800699)2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIBNERYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606491802015-02-16 do dziś
4. Numer KRS0000538950 2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-02-16 do dziś
282 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-16 do dziś
320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-02-16 do dziś
429 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-16 do dziś
530 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2015-02-16 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-02-16 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-02-16 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-16 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-16 do dziś
1077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 16.02.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
3data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.02.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów