M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000543766
Numer REGON: 360781694
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-01-27
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/750/21/317]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM&D.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2015-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA nr domu 17 nr lokalu 111/008 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2019-03-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MD1.PL2021-01-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MD1.PL2021-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.20152015-02-13 do dziś
201.02.2019R., REPERTORIUM A NR 562/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ BOLCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W MYSŁOWICACH PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 12 A/1 ZMIENIONO: § 2, § 4 UMOWY SPÓŁKI2019-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁOCZYK2015-02-13 do dziś
2. ImionaDAWID SYLWESTER2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFECULAK2019-03-22 do dziś
2. ImionaAGATA2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFECULAK2019-03-22 do dziś
2. ImionaAGATA2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁOCZYK2015-02-13 do dziś
2. ImionaDAWID SYLWESTER2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-22 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-03-22 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-03-22 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-03-22 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-03-22 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2019-03-22 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-03-22 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-03-22 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
2data złożenia 12.03.2018 okres OD 13.02.2015 DO 31.12.20152018-03-23 do dziś
3data złożenia 04.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-13 do dziś
4data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
5data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
2OD 13.02.2015 DO 31.12.20152018-03-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
2OD 13.02.2015 DO 31.12.20152018-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów