„DOBROSZEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000543762
Numer REGON: 360783776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-04-09
Sygnatura akt[RDF/196646/20/932]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBROSZEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina MAŁOGOSZCZ miejscowość ŻARCZYCE DUŻE2015-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻARCZYCE DUŻE nr domu 49A kod pocztowy 28-366 poczta MAŁOGOSZCZ kraj POLSKA 2015-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.2015 R., REP. A 137/2015, NOTARIUSZ SŁAWOMIR DĘBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, UL. KS. BISKUPA JAWORSKIEGO 1.2015-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROSZEK2015-02-13 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ2015-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROSZEK2015-02-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ2015-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROSZEK2015-02-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KONRAD2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ2015-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2015-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROSZEK2015-02-13 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDOBROSZEK2015-02-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-02-13 do dziś
21. NazwiskoDOBROSZEK2015-02-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KONRAD2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-02-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-13 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-02-13 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-13 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-13 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-13 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-02-13 do dziś
752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-02-13 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2016 okres OD 14.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
2data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów