INSTYTUT STRATEGII I WSPÓŁPRACY INTERCHARRETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000543475
Numer REGON: 360796483
Numer NIP: 8733254479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-09-02
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/14605/22/910]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STRATEGII I WSPÓŁPRACY INTERCHARRETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2015-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. LEGIONÓW nr domu 5A nr lokalu 10 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2015-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2015 R.2015-02-16 do dziś
209.09.2015R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 5, PAR. 8, PAR. 10 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ RZEŹNIEWSKĄ, Z KAN. NOT. W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ REP. A NR 2973/2015.2015-10-05 do dziś
309.05.2016 R. NOTARIUSZ ZOFIA RZEŹNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, REPERTORIUM A NR 1528/2016 - ZMIANA § 42016-08-29 do dziś
420.06.2017 R., REPERTORIUM A NR 2247/2017, NOTARIUSZ ZOFIA RZEŹNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, UL. SZKOLNA 6, ZMIANA § 14 UMOWY SPÓŁKI2017-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2015-02-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ADAM2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2015-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-16 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-02-16 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-16 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-05 do dziś
282 99 Z OPRACOWANIE STRATEGII, EKSPERTYZ, AUDYTÓW, PROGRAMÓW DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH2016-08-29 do dziś
382 30 Z ORGANIZACJA KONFERENCJI, TARGÓW, KONGRESÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA, KULTURY, GOSPODARKI I ROZWOJU REGIONALNEGO2016-08-29 do dziś
482 99 Z OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ DO FUNDUSZY UE IEOG OBEJMUJĄCE WNIOSKI, STUDIA WYKONALNOŚCI, BIZNES, PLANY, AUDYTY I PROGRAMY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE2016-08-29 do dziś
585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2016-08-29 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2016 okres OD 11.02.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
6data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
7data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.02.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.02.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiKANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ HAŁASA, PIOTR HAŁASA 33-100 TARNÓW, UL. SOWIŃSKIEGO 18, NOTARIUSZ: HAŁASA PIOTR, REPERTORIUM A NUMER 5970/2022 ,2022-09-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2022-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLODARSKI2022-09-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościKANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ HAŁASA, PIOTR HAŁASA 33-100 TARNÓW, UL. SOWIŃSKIEGO 18, NOTARIUSZ: HAŁASA PIOTR, REPERTORIUM A NUMER 5970/2022, 23.08.2022 ,2022-09-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów