APTEKI ZIELONE FLUDRA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000543012
Numer REGON: 300178830
Numer NIP: 7861632461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-11-27
Sygnatura akt[RDF/571821/23/104]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300178830 NIP 78616324612015-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI ZIELONE FLUDRA SPÓŁKA JAWNA2015-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA2015-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA ulica UL. POSELSKA nr domu 18 kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA kraj POLSKA 2015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.01.2015R.2015-02-12 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.03.2015R. - ZMIENIONO §7, §8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 19.01.2015R.2015-03-31 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 30.11.2017R. - ZMIENIONO: §7 I §8 UST. 12017-12-22 do dziś
414.06.2023R.: ZMIANA PARAGRAFU 8 UST 1. UMOWY SPÓŁKI ORAZ AKTUALIZACJA ADRESU ZAMIESZKANIA WSPÓLNIKÓW.2023-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-02-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART.2 6§4 KSH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2015R. IZABELA MONIKA FLUDRA PESEL 74092404901 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ZDROWIE” IZABELA FLUDRA-TERESA FLUDRA S.C. WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WLKP. POD NUMEREM 6022 TERESA MARIA FLUDRA PESEL 48091302065 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ZDROWIE” IZABELA FLUDRA-TERESA FLUDRA S.C. WPISANA DO EWIDENCJI 1 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WLKP. POD NUMEREM 65122015-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ZDROWIE” IZABELA FLUDRA-TERESA FLUDRA S.C.2015-02-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-02-12 do dziś
5. Numer REGON3001788302015-02-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLUDRA2015-02-12 do dziś
2. ImionaIZABELA MONIKA2015-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZAK2015-03-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DARIUSZ2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2015-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZAK2015-03-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DARIUSZ2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLUDRA2015-02-12 do dziś
2. ImionaIZABELA MONIKA2015-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-12 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-12 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-12 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-12 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-12 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
2data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3data złożenia 31.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-31 do dziś
4data złożenia 31.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
5data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7data złożenia 10.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-10 do dziś
8data złożenia 27.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-10 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów