AQUA POOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000542780
Numer REGON: 360758880
Numer NIP: 5842739949
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-10-25
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/19630/23/226]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA POOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2023-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2021-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica ALEJA KS. JÓZEFA WALĄGA nr domu 10 nr lokalu 2 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2021-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.11.2014 NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE 81-853 REP. Z NR 6512/20142015-02-10 do dziś
220.04.2015 R., NOTARIUSZ BARTOSZ BILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE 81-853, REPERTORIUM A NR 2126/2015 ZMIANA §32015-06-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.09.2016R., REPERTORIUM A NR 5392/2016, NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 723/3, 81-853 SOPOT, PAR.7 UST.2, PAR.8, PAR.12.2017-01-05 do dziś
403.04.2018 REP. A NR 1759/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI 723/3, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY, PAR. 3, PAR. 8, PAR. 122018-06-21 do dziś
501.12.2020R., NOTARIUSZ BEATA ROZBICKA-CZARNECKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY ULICY WOJCIECHA KOSSAKA 15, REP. A NR 5962/2020, ZMIANA § 3, § 82021-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTUROMSKI2015-02-10 do dziś
2. ImionaPATRYK SEBASTIAN2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.600 ZŁOTYCH2015-02-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.600 ZŁOTYCH2015-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.600 ZŁOTYCH2015-02-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA POOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608054142023-01-11 do dziś
4. Numer KRS0000544148 2023-01-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-10 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-10 do dziś
346 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-10 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-02-10 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-10 do dziś
643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-02-10 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-02-10 do dziś
836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2data złożenia 07.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-05 do dziś
3data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-16 do dziś
4data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
5data złożenia 28.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-28 do dziś
6data złożenia 28.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 01.01.20162019-02-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiWYKREŚLENIE Z DNIEM 3 PAŹDZIERNIKA 2023R. Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO AQUA POOLS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SYGN. AKT: GD.VIII NS-REJ.KRS/017086/23/489 , 03.10.20232023-10-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2023-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTUROMSKI2023-10-25 do dziś
2. ImionaPATRYK SEBASTIAN2023-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościWYKREŚLENIE Z DNIEM 3 PAŹDZIERNIKA 2023R. Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO AQUA POOLS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SYGN. AKT: GD.VIII NS-REJ. KRS/017086/23/489 , 03.10.20232023-10-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów