BONUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-01 godz. 06:13:01
Numer KRS: 0000542548
Numer REGON: 360751339
Numer NIP: 5851470323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-04-13
Sygnatura akt[RDF/376470/22/235]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość CHWASZCZYNO2021-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość CHWASZCZYNO ulica UL. KASZUBSKA DROGA nr domu 13B kod pocztowy 80-209 poczta CHWASZCZYNO kraj POLSKA 2021-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY ZAWIERAJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 7 STYCZNIA 2015 ROKU PRZED FILIPEM SZULCEM - NOTARIUSZEM W GDAŃSKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REP. A 5/20152015-02-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2017R., KANCELARIA NOTARIALNA PRZEMYSŁAW KOLBUSZ, UL. LEGIONÓW 62/4 81-413 GDYNIA, REP. A NR 5008/2017, ZMIANA PARAGRAFU: PAR.3, PAR.7, PAR.8, PAR.11, PAR.14, DODANIE PARAGRAFU 15 UST.2 P.7, USUNIĘCIE DOTYCHCZASOWEGO PARAGRAFU 16 PLUS PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI2017-11-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.09.2021 R., KANCELARIA NOTARIALNA PRZEMYSŁAW KOLBUSZ, UL. LEGIONÓW 62/4, 81-413 GDYNIA, REP. A NR 5460/2021, ZMIANA PARAGRAFU 3, PLUS PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI2021-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYNAR2015-02-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2017-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKA2017-11-15 do dziś
2. ImionaKAROLINA BARBARA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ2017-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2017-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKA2017-11-15 do dziś
2. ImionaKAROLINA BARBARA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYNAR2015-02-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-02-09 do dziś
266 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2015-02-09 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-09 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-02-09 do dziś
566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-02-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-09 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-09 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-09 do dziś
964 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 07.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
3data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
5data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów