BUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000542516
Numer REGON: 360734878
Numer NIP: 7282801110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[RDF/301458/21/271]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 141 kod pocztowy 92-318 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.01.2015 R. NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 210/20152015-02-06 do dziś
26.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 5613/2017, NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 7 POPRZEZ DODANIE UST. 102018-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2015-02-06 do dziś
2. ImionaARTUR STEFAN2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁOTYCH2015-02-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁOTYCH2015-02-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁOTYCH2015-02-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2015-02-06 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ NORBERT2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁOTYCH2015-02-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁOTYCH2015-02-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁOTYCH2015-02-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604744432015-02-06 do dziś
4. Numer KRS0000537398 2015-02-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE BUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEJ UMOWY TJ. POPRZEZ ZARZĄD REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADZCENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 250.000,00 ZŁOTYCH. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 250.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604744432015-02-06 do dziś
4. Numer KRS0000537398 2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLEŚNIAK2015-02-06 do dziś
2. ImionaARTUR STEFAN2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY2015-02-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-06 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-06 do dziś
341 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-06 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-06 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-06 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-02-06 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-06 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-06 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-06 do dziś
1071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2016 okres OD 23.02.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.02.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów