ARCONA CAPITAL REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000542440
Numer REGON: 360769204
Numer NIP: 5272729290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-02-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/975/22/169]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARCONA CAPITAL REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BAGNO nr domu 2 nr lokalu 211 kod pocztowy 00-112 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08/01/2015, NOTARIUSZ DANUTA KOSIM- KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM- KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, REP A NR 156/20152015-02-09 do dziś
208.09.2015; REP. A NR 3933/2015, NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO §2 UST.1 I 2.2015-12-07 do dziś
318.08.2016R.; REP. A NR 2541/2016, NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO §2 UST.1 I 2.2016-09-02 do dziś
423.11.2016 R., REP. A NR 3992/2016, NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA S. C. W WARSZAWIE, W § 5 DODANO UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCONA PROPERTY FUND N.V.2017-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.240.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1240000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆMIKIEWICZ2022-02-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA OLGA2022-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARKER2015-12-07 do dziś
2. ImionaGUY ST JOHN2015-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-09 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-09 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-09 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-09 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-09 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-09 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-09 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-09 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-09 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2016 okres OD 08.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
4data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
7data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów