TANAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000542309
Numer REGON: 360744049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-12-07
Sygnatura akt[RDF/271609/20/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZPACZA nr domu 18-20 kod pocztowy 51-417 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102 LUTY 2015R. NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. INOWROCŁAWSKA 17/6 REP. A NR 367/2015- SPORZĄDZENIE UMOWY SPÓŁKI2015-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYEROV2019-05-14 do dziś
2. ImionaKOSTYANTYN2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY „PREZESEM ZARZĄDU”. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYEROV2019-06-12 do dziś
2. ImionaKOSTYANTYN2019-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-02-06 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-02-06 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2015-02-06 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-02-06 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-02-06 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-02-06 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-06 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-06 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-06 do dziś
1038 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2016 okres OD 09.02.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
2data złożenia 22.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
3data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
4data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
7data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
8data złożenia 07.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.02.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.02.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów