ARTGYN KRZYSZTOF CENDROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000542296
Numer REGON: 360775297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-12-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/82821/15/65]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTGYN KRZYSZTOF CENDROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2015-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 109 kod pocztowy 02-011 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.01.20152015-02-10 do dziś
201.12.2015 R.2015-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDROWSKI2015-02-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDROWSKA2015-12-29 do dziś
2. ImionaIWONA BEATA2015-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDROWSKA2015-12-29 do dziś
2. ImionaIWONA BEATA2015-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDROWSKI2015-02-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-02-10 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2015-02-10 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-02-10 do dziś
486 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-02-10 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-10 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-10 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-10 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-02-10 do dziś
959 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-02-10 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów