ARTISHOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000542232
Numer REGON: 360754272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/345677/21/800]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTISHOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA DANTYSZKA nr domu 18 kod pocztowy 02-054 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2014 R., NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK ROBERT BŁASZCZAK RAFAŁ GĄSIEWSKI MICHAŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 00-238 WARSZAWA, UL. DŁUGA 31, REP. A NR 21194/20142015-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAVALNYUK2015-02-06 do dziś
2. ImionaANDRIY2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.950 ZŁOTYCH2015-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAVALNYUK2015-02-06 do dziś
2. ImionaANDRIY2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2015-02-06 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-02-06 do dziś
331 PRODUKCJA MEBLI2015-02-06 do dziś
432 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-06 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-06 do dziś
647 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-06 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-02-06 do dziś
874 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-06 do dziś
977 33 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-02-06 do dziś
1082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 16.12.2014 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
4data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
5data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
6data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2014 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2014 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów