CTO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000542185
Numer REGON: 360715059
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404378/22/933]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. 1 MAJA nr domu 37 kod pocztowy 90-739 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.02.2015R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MORAWIEC NOTARIUSZ, PL. ŚRENIAWITÓW 6/3 35-032 RZESZÓW, REP. A NR 222/20152015-02-04 do dziś
211.07.2018R., REP. A NR 401/2018, NOTARIUSZ EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIENIONO PAR. 32018-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHACHURA2015-02-04 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25002015-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECHOWSKA2015-02-04 do dziś
2. ImionaMARIA JADWIGA2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ2015-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASOV2015-02-04 do dziś
2. ImionaANTON2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ2015-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHACHURA2015-02-04 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECHOWSKA2015-02-04 do dziś
2. ImionaMARIA JADWIGA2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASOV2015-02-04 do dziś
2. ImionaANTON2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-04 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-02-04 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-04 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-04 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-04 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-04 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-04 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-04 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-04 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 04.02.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
7data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.02.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów