PEC ZIEMOWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000541981
Numer REGON: 360748870
Numer NIP: 5272728793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-03-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/14116/22/127]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPEC ZIEMOWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.01.2015 R., NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTORIUM A - 176/2015.2015-02-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.11.2015 R., REP. A NR 7556/2015, EWELINA WACHOWSKA-GIERS, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. OBRZEŻNA NR 7A LOK. U1, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE §§: §2 UST.1, §2 UST.2, §4 UST.2, §5 UST.2, §102016-01-07 do dziś
303.02.2017R., REP. A NR 933/2017, AKT NOTARILANY SPORZĄDZONY Z DNIA 3 LUTEGO 2017, PRZEZ MAGDALENĘ DĄBROWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ: § 4 PUNKT 12017-06-08 do dziś
420.12.2018 R., REP. A NR 14820/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACPRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO W CAŁOŚCI TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE2019-02-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 20.01.2020 R., REP. A NR 260/2020, NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEC DUTCH HOLDINGS B.V.2019-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.300,00 ZŁ2019-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5300,00 ZŁ2017-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHÓWKA2019-08-08 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ARKADIUSZ2019-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA KARCZ2020-02-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI2019-02-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BERNARD2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaEVERETT2019-02-26 do dziś
2. ImionaRICHARD2019-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-04 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-04 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-04 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2016 okres OD 08.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
8data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów