INSTYTUT STRATEGII I ROZWOJU JADCZYSZYN KLEJNOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000541962
Numer REGON: 360758710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-03-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13994/15/638]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STRATEGII I ROZWOJU JADCZYSZYN KLEJNOWSKA SPÓŁKA JAWNA2015-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 6/12 nr lokalu 439 kod pocztowy 00-503 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-02-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ISIR.EU2015-02-06 do dziś
4. Adres strony internetowejISIR.EU2015-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 22.12.2014 R.2015-02-06 do dziś
2UCHWAŁA NR 1 Z 5.03.2015R. 1. WSTĘP UMOWY-ZMIANA 2. §2 UST. 1-ZMIANA 3. §3 UST. 1-ZMIANA.2015-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEJNOWSKA KAMIŃSKA2015-02-06 do dziś
2. ImionaILONA2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADCZYSZYN2015-03-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADCZYSZYN2015-03-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEJNOWSKA KAMIŃSKA2015-02-06 do dziś
2. ImionaILONA2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-02-06 do dziś
273 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-06 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-02-06 do dziś
463 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-02-06 do dziś
559 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-02-06 do dziś
673 1 REKLAMA2015-02-06 do dziś
763 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-06 do dziś
882 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-02-06 do dziś
990 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2015-02-06 do dziś
1093 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów