ENERGIA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000541629
Numer REGON: 360706698
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/18253/19/613]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2018-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejENATURAS@GMAIL.COM2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.2015 R. - REP. A NR 15/2015, NOTARIUSZ DAGMARA KONOPKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE2015-02-02 do dziś
226.02.2018 R., NOTARIUSZ DAGMARA KONOPKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UL. OKOPOWA 20/3, REPERTORIUM A NR 476/2018 ZMIANA § 3 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.02.2018 R., PRZEZ NOTARIUSZ DAGMARĘ UL. OKOPOWA 20/3, REPERTORIUM A NR 498/2018 W ZAKRESIE STRONY 5 (PIĄTEJ) WERSU 122018-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBAK2018-04-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZENJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2018-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD KWOTY ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBAK2018-04-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2015-02-02 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-02-02 do dziś
302 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2015-02-02 do dziś
416 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2015-02-02 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-02 do dziś
638 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2015-02-02 do dziś
716 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2015-02-02 do dziś
877 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2015-02-02 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-02-02 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 14.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów