BUD&HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000541556
Numer REGON: 360709403
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-04-30
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/6000/18/451]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD&HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 3 kod pocztowy 20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.2015 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KOWALSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY OKOPOWEJ 5A/4, 20-022 LUBLIN, REP. A NR 52/2015.2015-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEG2018-04-30 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIKOWSKI2018-04-30 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ SEBASTIAN2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIKOWSKI2018-04-30 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ SEBASTIAN2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEG2016-09-14 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-02 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-02 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-02-02 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-02-02 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-02 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-02-02 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 02.02.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
2data złożenia 24.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.02.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.02.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów