BUSINESS CALL CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000541471
Numer REGON: 360668147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-01-16
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/71/21/653]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CALL CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2016-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. DWORCOWA nr domu 73 kod pocztowy 85-009 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 R., REP. A NR 3563/2014, NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY.2015-01-30 do dziś
223.04.2015R., NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 1894/2015 ZMIENIONO §§ 3, 5, 10, 11 I 16 UMOWY SPÓŁKI.2016-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS CALL CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3602691922015-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000533844 2015-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUDA2018-01-16 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WALDEMAR2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000 ZŁ2019-02-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4000 ZŁ2019-02-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3000 ZŁ2018-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST BUSINESS CALL CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WEDŁUG UMOWY BUSINESS CALL CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). ZARZĄD BUSINESS CALL CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JEDNOOSOBOWY - PREZESEM ZARZĄDU JEST RAFAŁ WALDEMAR SIUDA.2016-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS CALL CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3602691922015-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000533844 2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-01-30 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-01-30 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-30 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-01-30 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-01-30 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-01-30 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-01-30 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.08.2016 okres OD 30.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
2data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
3data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
5data złożenia 25.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-16 do dziś