ARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000541287
Numer REGON: 360687819
Numer NIP: 6222787819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[RDF/294265/21/20]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina NOWE SKALMIERZYCE miejscowość OCIĄŻ2015-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość OCIĄŻ ulica UL. OSTROWSKA nr domu 41 kod pocztowy 63-460 poczta NOWE SKALMIERZYCE kraj POLSKA 2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.12.2014R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 3324/2014.2015-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603171812015-02-02 do dziś
4. Numer KRS0000540222 2015-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRENCEL2015-02-02 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200.000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI PREZES ZARZĄDU - ALEKSANDRA FRENCEL.2017-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603171812015-02-02 do dziś
4. Numer KRS0000540222 2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-02 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-02 do dziś
349 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2015-02-02 do dziś
452 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-02-02 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-02-02 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-02-02 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-02-02 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-02-02 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-02 do dziś
1052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 03.02.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-21 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.02.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów