FORECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000541215
Numer REGON: 360721893
Numer NIP: 9512388118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509542/23/980]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFORECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2020-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZYN ulica UL. KRÓTKA nr domu 3E kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2020-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 17.12.2014 ROKU, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM AGATĄ HRADIL ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA TOMASZA MARKUSZEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 5649/20142015-01-29 do dziś
229 CZERWCA 2017 ROKU, REP. A NR 6926/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ WANDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, ZMIANA § 2 § 4 § 6 I § 7 UMOWY SPÓŁKI.2017-10-23 do dziś
319.02.2020 R., REP. A NR 1844/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, NOTARIUSZ SYLWIA DĄBROWSKA. ZMIANA § 2, § 4, § 6 UST. 1, § 7, § 13 UST. 3 I 4, § 14, USUNIĘCIE § 16, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2020-05-08 do dziś
418.11.2020R., REP. A NR 11148/220, NOTARIUSZ RAFAŁ WANDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 6 UST. 1, § 7 UST. 52021-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESISZ2021-01-27 do dziś
2. ImionaPATRYK TEODOR2021-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2021-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESISZ2021-01-27 do dziś
2. ImionaNATALIA2021-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ2021-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESISZ2021-01-27 do dziś
2. ImionaPATRYK TEODOR2021-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESISZ2021-01-27 do dziś
2. ImionaNATALIA2021-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2021-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2021-01-27 do dziś
223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2021-01-27 do dziś
325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2021-01-27 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2021-01-27 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-01-27 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-01-27 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-01-27 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-01-27 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2016 okres OD 17.12.2014 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
4data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
5data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
7data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
8data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2014 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów