PCWO ENERGY PV 2017 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000541149
Numer REGON: 360655771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399060/22/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPCWO ENERGY PV 2017 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2018-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ŚWIĘTEGO LEONARDA nr domu 7 kod pocztowy 25-311 poczta KIELCE kraj POLSKA 2018-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2015 R.2015-01-29 do dziś
231.08.2018 R. - NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, REPERTORIUM A NUMER 15735/2018 - §3.2018-10-15 do dziś
320.03.2020 R., REP. A 5735/2020, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6, LOK. 13; ZMIENIONO: § 5, § 9, § 13 UMOWY SPÓŁKI.2020-04-06 do dziś
406.12.2021 R., REP. A NUMER 26368/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA KOS - ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADAMA KRASOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. X WIEKÓW KIELC 6, LOK. 13; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 2.2022-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPCWO ENERGY HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3854644452020-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000827346 2020-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWAN2021-12-01 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-29 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-01-29 do dziś
309 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2015-01-29 do dziś
435 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-01-29 do dziś
535 13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-29 do dziś
635 12 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-29 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-01-29 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-01-29 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-01-29 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2016 okres OD 28.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
2data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
7data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów