EWCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000541069
Numer REGON: 360722533
Numer NIP: 1251630578
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-08-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/19653/20/62]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina DĄBRÓWKA miejscowość ZAŚCIENIE2015-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAŚCIENIE nr domu 49B kod pocztowy 05-252 poczta DĄBRÓWKA kraj POLSKA 2015-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.12.2014 R., NOTARIUSZ ANNA TOSIK, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TOSIK, UL. GDAŃSKA 90, 90-508 ŁÓDŹ, REPERTORIUM A NR 1779/2014.2015-01-29 do dziś
207-10-2015 R. ROBERT WRÓBLEWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PAŁGAN - PASZKA - NOTARIUSZ, ROBERT WRÓBLEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. TERESPOLSKA 4 LOK. 83, 03-813 WARSZAWA, REPERTORIUM A NUMER 18082/2015, ZMIANA § 5 UST.1, § 5 UST.3, § 7 UST.2, § 14 UST. 3, § 15.2016-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁ2015-01-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2015-01-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2015-01-29 do dziś
2. ImionaEWA WIESŁAWA2015-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-01-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-01-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.800 ZŁ2015-01-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.800 ZŁ2015-01-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.800 ZŁ2015-01-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2016-01-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1002016-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1002016-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1002016-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST INNA SPÓŁKA, DZIAŁA ONA ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYM W UMOWIE TEJ SPÓŁKI.2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-29 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-01-29 do dziś
310 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2015-01-29 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-01-29 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-29 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-29 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-01-29 do dziś
846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-01-29 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-01-29 do dziś
1052 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2016 okres OD 16.12.2014 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
3data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
4data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2014 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów