METROPOLITAN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000541038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-04-11
Sygnatura akt[RDF/479862/23/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMETROPOLITAN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2022-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2015-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ELEKTRYCZNA nr domu 1/3 nr lokalu 216 kod pocztowy 15-080 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2022-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.01.2015 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A 348/2015 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2015-01-29 do dziś
224.02.2015 R. W KN JÓZEFINY PRUSZCZYŃSKIEJ W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA SZELIŃSKA, REP. A 1144/2015 ZMIENIONO § 2, § 7, § 9, § 13, § 142015-12-21 do dziś
312.01.2016 R. W KN IWONY DĄBROWSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 489/2016 ZMIENIONO § 2, § 8, § 10, § 142016-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMETROPOLITAN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606563392015-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000541166 2015-12-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMITKOWSKI2022-08-04 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.800 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH2022-08-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.800 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH2022-08-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.800 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH2022-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-08-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-29 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-01-29 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-01-29 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-29 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-29 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-01-29 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-29 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-01-29 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-01-29 do dziś
1046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 04.02.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
3data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
4data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
5data złożenia 11.04.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-11 do dziś
6data złożenia 11.04.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-11 do dziś
7data złożenia 11.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-11 do dziś
8data złożenia 11.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 22.06.20222023-04-11 do dziś
9data złożenia 11.04.2023 okres OD 23.06.2022 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
10data złożenia 11.04.2023 okres OD 01.01.2023 DO 29.03.20232023-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-11 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 22.06.20222023-04-11 do dziś
9OD 23.06.2022 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 29.03.20232023-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-11 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-11 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 22.06.20222023-04-11 do dziś
7OD 23.06.2022 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 29.03.20232023-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIWIDACJI, W KN SŁAWOMIRA BORZĘCKIEGO W WARSZWIE, REP. A NR 9817/20222, 23.06.20222022-08-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2022-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMITKOWSKI2022-08-04 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIWIDACJI, W KN SŁAWOMIRA BORZĘCKIEGO W WARSZWIE, REP. A NR 9817/20222, 23.06.20222022-08-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów