CUBE-TECHNIKI RUSZTOWANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000540924
Numer REGON: 360797360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[RDF/475018/23/406]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE-TECHNIKI RUSZTOWANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość KARTUZY2015-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KARTUZY ulica UL. LEŚNA nr domu 36 kod pocztowy 83-300 poczta KARTUZY kraj POLSKA 2015-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.01.2015R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. 3 MAJA NR 24 W KARTUZACH REPERTORIUM A NUMER 250/20152015-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2015-02-16 do dziś
2. ImionaADAM KSAWERY2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-02-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000 ZŁ2015-02-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego19.000 ZŁ2015-02-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego19.000 ZŁ2015-02-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-02-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBE-TECHNIKI RUSZTOWANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604633852015-02-16 do dziś
4. Numer KRS0000537522 2015-02-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI2015-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBE-TECHNIKI RUSZTOWANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604633852015-02-16 do dziś
4. Numer KRS0000537522 2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-16 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-16 do dziś
316 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-02-16 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-02-16 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-16 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-16 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-16 do dziś
869 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2015-02-16 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-16 do dziś
1073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2016 okres OD 20.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
7data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
8data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów