INTASKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000540891
Numer REGON: 360640605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441088/22/471]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTASKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat TARNOBRZEG gmina TARNOBRZEG miejscowość TARNOBRZEG2015-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOBRZEG ulica UL. DĄBRÓWKI nr domu 3A kod pocztowy 39-400 poczta TARNOBRZEG kraj POLSKA 2015-01-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOCZTA@INTASKO.PL2018-02-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTASKO.PL2018-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 04.12.2014R. PRZED NOTARIUSZEM SŁAWOMIREM POSŁUSZNYM W KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOBRZEGU PRZY UL. SZEROKIEJ 8, REP. A NR 5084/2014 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 12.01.2015R. PRZED NOTARIUSZEM SŁAWOMIREM POSŁUSZNYM W KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOBRZEGU PRZY UL. SZEROKIEJ 8, REP. A NR 87/2015, ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2015-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2015-01-28 do dziś
2. ImionaSTEFAN ANTONI2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2015-01-28 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2015-01-28 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-01-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-28 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-28 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-28 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-28 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-28 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-01-28 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-01-28 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-01-28 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2016 okres OD 28.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
2data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
9data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów