SEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000540629
Numer REGON: 360678453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-01-27
Sygnatura akt[RDF/275665/21/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 37 nr lokalu 58 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA - NOTARIUSZ BARBARA BRYL PRZY UL.FRETA NR 53/55 M.1, 00-227 WARSZAWA, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, REP.A NR 22/20152015-01-28 do dziś
215.10.2019R., REP. A NR 2997/2019, NOTARIUSZ PIOTR SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR SZCZEPANIAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA §22020-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCZNY2015-01-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JANUSZ2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBACZEWSKA2015-01-28 do dziś
2. ImionaMONIKA2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2015-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO.2015-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBACZEWSKA2015-01-28 do dziś
2. ImionaMONIKA2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-28 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-28 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-01-28 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-01-28 do dziś
514 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2015-01-28 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-01-28 do dziś
759 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-01-28 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-28 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-28 do dziś
1090 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2017 okres OD 09.01.2015 DO 31.12.20152017-03-31 do dziś
2data złożenia 08.12.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-09 do dziś
3data złożenia 08.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-09 do dziś
4data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.01.2015 DO 31.12.20152017-03-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów