BP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000540591
Numer REGON: 360639631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-01-26
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/26157/21/958]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość KOLBUDY2015-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLBUDY ulica UL. TARTACZNA nr domu 35 kod pocztowy 83-050 poczta KOLBUDY kraj POLSKA 2015-01-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOJAN@BP-TRADING.PL2015-01-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BP-TRADING.PL2015-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2014 R., REPERTORIUM A NUMER 6381/2014 NOTARIUSZ MACIEJ SIWEK KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA JANKOWSKA SIWEK NOTRAIUSZ MACIEJ SIWEK S.C.2015-01-27 do dziś
209.12.2021R. REPERTORIUM A NUMER 5458/2021, REPERTORIUM A NUMER 5460/2021, NOTARIUSZ MACIEJ SIWEK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA JANKOWSKA SIWEK NOTARIUSZ MACIEJ SIWEK S.C. - DO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PAR. 11 DODAJE SIĘ NOWY USTĘP 32022-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANGEŁOW2015-01-27 do dziś
2. ImionaBOJAN SŁAWOMIR2015-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2022-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANGEŁOW2015-01-27 do dziś
2. ImionaANITA2015-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2022-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM LUB Z PROKURENTEM.2015-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANGEŁOW2015-01-27 do dziś
2. ImionaBOJAN SŁAWOMIR2015-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPANGEŁOW2015-01-27 do dziś
2. ImionaANITA2015-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-01-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-01-27 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2015-01-27 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-27 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-01-27 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-01-27 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-01-27 do dziś
769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2015-01-27 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-01-27 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-27 do dziś
1073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2016 okres OD 09.10.2014 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2014 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.10.2014 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów