BOZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000540237
Numer REGON: 360618072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-05-21
Sygnatura akt[RDF/382401/22/693]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ISEP nr domu 1 kod pocztowy 31-588 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.12.2014 R., NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 11030/20142015-01-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 18.12.2018 R. PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA GOMÓŁKĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 6909/2018. ZMIANA § 6 PKT 1, § 8.2019-01-07 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.02.2019 R., NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A 1306/2019 ZMIANA § 6 PKT 1, § 19 PKT 22019-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJTYKA2015-01-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁ2016-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY 25.000 ZŁ, W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 25.000 ZŁ DO KWOTY 50.000 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, POWYŻEJ 50.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2019-05-28 do dziś
2. ImionaROBERT2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHMAN2019-05-28 do dziś
2. ImionaOSKAR2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJTYKA2015-01-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAJTYKA2019-05-28 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-01-26 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-26 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-01-26 do dziś
423 7 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2015-01-26 do dziś
525 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2015-01-26 do dziś
625 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-01-26 do dziś
725 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2015-01-26 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-01-07 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.04.2016 okres OD 23.12.2014 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
2data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
3data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
6data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
7data złożenia 21.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.12.2014 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.12.2014 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów