TALO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000540217
Numer REGON: 360608843
Numer NIP: 9721252966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-05-08
Sygnatura akt[RDF/601156/24/124]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OS. STEFANA BATOREGO nr domu 33 nr lokalu 33 kod pocztowy 60-687 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2015 R.2015-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIORNY2015-01-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MICHAŁ2015-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORODO2015-01-22 do dziś
2. ImionaDAWID2015-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIORNY2015-01-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MICHAŁ2015-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORODO2015-01-22 do dziś
2. ImionaDAWID2015-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-22 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-22 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-22 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-01-22 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-22 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-01-22 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-22 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-22 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-22 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2016 okres OD 20.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
3data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
7data złożenia 07.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-07 do dziś
8data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
9data złożenia 08.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-07 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-07 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów