INSTYTUT SYSTEMÓW PUBLICZNYCH LESZEK SUŁKOWSKI, JACEK KOWALEWICZ, PAWEŁ ŁAZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000539775
Numer REGON: 360680088
Numer NIP: 7010461433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-05-26
Sygnatura akt[RDF/383545/22/256]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT SYSTEMÓW PUBLICZNYCH LESZEK SUŁKOWSKI, JACEK KOWALEWICZ, PAWEŁ ŁAZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2015-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RÓWNOLEGŁA nr domu 2 kod pocztowy 02-235 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 09.12.2014 R.2015-01-21 do dziś
2ZMIANA §1 PKT 2.2015-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁKOWSKI2015-01-21 do dziś
2. ImionaLESZEK2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWICZ2015-01-21 do dziś
2. ImionaJACEK2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZIŃSKI2015-01-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZAK2015-01-21 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ. REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.2015-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁKOWSKI2015-01-21 do dziś
2. ImionaLESZEK2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWICZ2015-01-21 do dziś
2. ImionaJACEK2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZIŃSKI2015-01-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZAK2015-01-21 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-01-21 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-21 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-01-21 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-01-21 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-01-21 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-01-21 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-01-21 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-01-21 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-01-21 do dziś
1046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów