BUDMECH HYDROIZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000539613
Numer REGON: 360699449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305182/21/463]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMECH HYDROIZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WOLA MROKOWSKA2015-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA MROKOWSKA ulica AL. KRAKOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 05-552 poczta WOLA MROKOWSKA kraj POLSKA 2015-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REP. A NR 3472/2014, 21.11.2014 R., NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2015-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0120925302018-10-02 do dziś
4. Numer KRS0000701469 2018-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁOTYCH2018-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONTAREK2015-01-23 do dziś
2. ImionaJAKUB GRZEGORZ2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁOJEWSKI2018-10-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2018-10-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-01-23 do dziś
271 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-23 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-23 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-01-23 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-01-23 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-01-23 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-23 do dziś
846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-01-23 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-01-23 do dziś
1071 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2018 okres OD 24.11.2014 DO 31.12.20152018-10-16 do dziś
2data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-18 do dziś
3data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-28 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.11.2014 DO 31.12.20152018-10-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów