ART PROGRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-18 godz. 02:46:30
Numer KRS: 0000539420
Numer REGON: 360559441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307101/21/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. PROGRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. WSPÓLNA nr domu 3 kod pocztowy 35-205 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuART. PROGRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE ODDZIAŁ W WOLI OCIECKIEJ2016-09-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina OSTRÓW miejscowość WOLA OCIECKA2016-09-15 do dziś
3. Adresmiejscowość WOLA OCIECKA nr domu 87D kod pocztowy 39-104 poczta OCIEKA kraj POLSKA 2016-09-15 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.2015 R.2015-01-16 do dziś
216.10.2015 R., REP.A NR 2382/2015, NOTARIUSZ ANNA ŚWIERAD-KŁECZEK Z KANCEALARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE ZMIENINO POSTANOWIENIA UMOWNE: PAR.3, PAR.4, PAR.9, PAR.10, PAR.11, PAR.13, PAR.162016-02-23 do dziś
3NOTARIUSZ ANNA ŚWIERAD-KŁECZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, REP. A NR 2263/2016 Z DNIA 20.06.2016R., ZMIENIONO: PAR. 42016-09-15 do dziś
425.10.2016R., NOTARIUSZ ANNA ŚWIERAD-KŁECZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, REP. A NR 4214/2016. ZMIENIONO: PAR.42016-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOPOLSKI2015-01-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEREDNICKA2015-01-16 do dziś
2. ImionaBARBARA2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIELOPOLSKI2016-02-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-01-16 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-16 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-01-16 do dziś
418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-01-16 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-01-16 do dziś
618 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2015-01-16 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-01-16 do dziś
825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-01-16 do dziś
925 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-01-16 do dziś
1025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2016 okres OD 16.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
2data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
3data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
4data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
5data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów