CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000539398
Numer REGON: 360571123
Numer NIP: 6762483885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401889/22/882]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KARMELICKA nr domu 9 kod pocztowy 31-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2014 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ARKADIUSZ ZARZYCKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MOSIĘŻNICZA 3, 31-547 KRAKÓW, REP. A NR 23843/20142015-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJDA2015-01-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2015-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÓL2015-01-19 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2015-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ2015-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU I PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJDA2015-01-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMÓL2015-01-19 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2015-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-01-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-19 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-01-19 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-19 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-01-19 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-01-19 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-01-19 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-19 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-19 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2016 okres OD 05.12.2014 DO 31.12.20152016-03-03 do dziś
2data złożenia 23.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-21 do dziś
3data złożenia 05.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-06 do dziś
4data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
5data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
6data złożenia 22.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-22 do dziś
7data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.12.2014 DO 31.12.20152016-03-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.12.2014 DO 31.12.20152016-03-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów