MEW STARY SĄCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000539268
Numer REGON: 360610857
Numer NIP: 7831721332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-09-16
Sygnatura akt[RDF/176413/19/14]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEW STARY SĄCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina PUSZCZYKOWO miejscowość PUSZCZYKOWO2015-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PUSZCZYKOWO ulica UL. ZACISZE nr domu 5 kod pocztowy 62-040 poczta PUSZCZYKOWO kraj POLSKA 2015-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2014 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ RATAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3652/2014.2015-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWICZ2015-01-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300,00 ZŁ2015-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego150.500,00 ZŁ2015-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEW STARY SĄCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000531828 2015-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2015-01-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300,00 ZŁ2015-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500.000,00 ZŁ2015-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADAJCZAK2015-01-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300,00 ZŁ2015-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40.000,00 ZŁ2015-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEW STARY SĄCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000531828 2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-23 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-23 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-23 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-23 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-01-23 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-23 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-01-23 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-01-23 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-01-23 do dziś
1042 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.01.2018 okres OD 29.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
2data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3data złożenia 16.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów