A I G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000539265
Numer REGON: 360566731
Numer NIP: 9542752534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-09-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16998/23/450]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 19 nr lokalu 4 kod pocztowy 40-031 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.10.2014R. KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH NOTARIUSZ KATARZYNA BIODROWICZ, REP A NR 3062/2014.2015-01-16 do dziś
203.08.2015R.,REPERTORIUM A NUMER 3772/2015 NOTARIUSZ JOANNA DŁUGOPOLSKA-PLISZKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.SZEWSKA 22 KRAKÓW W PAR.5 DODANO PKT 3; 05.10.2015R REPERTORIUM A NUMER 4817/2015 NOTARIUSZ JOANNA DŁUGOPOLSKA-PLISZKA,KANCELARIA NOTARIALNA UL.SZEWSKA 22 KRAKÓW W PAR.5 DODANO PKT 4.2016-05-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA I G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435252952015-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000501583 2015-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2420909842015-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000389931 2015-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego641.348,342016-05-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego636.348,342016-05-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-05-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST: A)PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. WITOLD MARZEC- PREZES ZARZĄDU2022-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA I G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435252952015-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000501583 2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARZEC2023-03-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BARBARA2023-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-01-16 do dziś
235 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-01-16 do dziś
335 3 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-01-16 do dziś
437 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2015-01-16 do dziś
538 1 ZBIERANIE ODPADÓW2015-01-16 do dziś
639 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2015-01-16 do dziś
741 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-16 do dziś
843 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-01-16 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-16 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2016 okres OD 23.10.2014 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
2data złożenia 15.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
3data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-18 do dziś
4data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
5data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
7data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
8data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.10.2014 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-06-012023-09-14 do dziś