BK SEE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000539234
Numer REGON: 360737061
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-12-16
Sygnatura akt[RDF/272625/20/342]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 10700317102015-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBK SEE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA2018-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOLSKA nr domu 88 kod pocztowy 01-141 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.12.2014 R., RAFAŁ GĄSIEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 21441/20142015-02-02 do dziś
227.09.2018R., REP.A NR 737/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ CZAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §1.2018-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-02-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURGER KING SEE2015-02-02 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2015-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2100000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji21002015-02-02 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2100000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-02-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii21002015-02-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-02-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-02-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2017-11-22 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSETHI2016-12-19 do dziś
2. ImionaALAIN2016-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCARLIER2018-09-05 do dziś
2. ImionaALEXANDER2018-09-05 do dziś
21. NazwiskoPREDA2017-11-22 do dziś
2. ImionaALESSANDRO2017-11-22 do dziś
31. NazwiskoPOZNANSKI2015-02-02 do dziś
2. ImionaEMMANUEL2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-02-02 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-02 do dziś
310 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2015-02-02 do dziś
410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2015-02-02 do dziś
547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-02-02 do dziś
956 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-02-02 do dziś
1056 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 18.12.2014 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3data złożenia 30.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
4data złożenia 29.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-29 do dziś
5data złożenia 16.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 18.12.2014 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2014 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.12.2014 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów